PHP Closure::call()

PHP 7 新特性 PHP 7 新特性

PHP 7 的 Closure::call() 有着更好的性能,将一个闭包函数动态绑定到一个新的对象实例并调用执行该函数。

实例

实例
   <?php class {     private $x 1; }  // PHP 7 之前版本定义闭包函数代码 $getXCB = function() {     return $this->x; };  // 闭包函数绑定到类 A 上 $getX $getXCB->bindTo(new A'A');   echo $getX(); print(PHP_EOL);  // PHP 7+ 代码 $getX = function() {     return $this->x; }; echo $getX->call(new A); ?>  
 

以上程序执行输出结果为:

1
1

PHP 7 新特性 PHP 7 新特性